Säännöt

SUOMEN MAINOSJAKAJAT RY – SÄÄNNÖT

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Mainosjakajat ry ja kotipaikka Helsinki.

 

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa osoitteettomien lähetysten erityisjakelualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

 

Yhdistyksen toiminta-alue on koko maa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

 

Yhdistys voi kuulua jäsenliittona toiseen edunvalvontajärjestöön ja osallistua yhteistoimintaan muiden yhteisöjen kanssa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäseniltään 3 §:ssä tarkoitettuja maksuja. Yhdistys voi hankkia varoja myös vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia, testamentteja ja muita suorituksia ja Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä saatuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, jota yhdistys pitää tarpeellisena tavoitteidensa edistämiseksi.

 

3 § Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa pysyvästi asuva henkilö, joka harjoittaa osoitteettomien lähetysten erillisjakelutoimintaa, työskentelee osoitteettomien lähetysten erillisjakelun parissa tai on muutoin perehtynyt osoitteettomien lähetysten erillisjakeluliiketoimintaan.

 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka jäsenmaksu on maksamatta tai joka ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotettu jäsen voidaan hallituksen päätöksellä ottaa uudelleen yhdistyksen jäseneksi.

 

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle.

 

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun puheenjohtaja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus päättää miten kutsu sen kokouksista on toimitettava asianomaisille jäsenille. Hallitus voi tehdä päätöksiä myös varsinaista kokousta pitämättä puhelinkokouksena tai muutoin sähköisesti.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen kokouksista ja päätöksistä on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä kokouksissa tehdyt päätökset ja erimielisyyden sattuessa tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi siihen tehtävään valittu jäsen.

 

6 § Toimihenkilöt

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta tarvittaessa yhdistykselle toimitusjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 

8 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus;

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3.     todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5.     esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto;

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

7.      vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8.     valitaan vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) hallituksen jäsentä;

9.     valitaan tilintarkastusyhteisö, joka toimii yhdistyksen tilintarkastajana

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.